Böcker

Funktionshinderspolitik – en introduktion

”Funktionshinderspolitiken ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra i samhället. Denna bok är tänkt att ge en bred introduktion till detta politikområde och dess idémässiga grund.

En historisk bakgrund ges till hur politiken har utvecklats från segregering till att alltmer handla om mänskliga rättigheter. Olika teorier och modeller om funktionshinder belyses. Även kopplingen mellan funktionshinderspolitiken och den svenska välfärdsmodellen berörs.

Den internationella utvecklingen och EU har fått allt större betydelse inom funktionshinderspolitiken, inte minst den ökade användningen av diskrimineringslagstiftning. Författarna uppmärksammar särskilt FN:s konvention om ­rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur den togs fram.

Boken vänder sig till studenter inom samhälls- och vårdvetenskapliga utbildningar samt till yrkesverksamma och andra med intresse för funktionshinderspolitik och mänskliga rättigheter.”

Beställning:  Bokus

 

Rapporter

För Hörselskadades Riksförbund har jag skrivit en rapport om svensk forskning om funktionshinder. Rapporten innehåller en bred kartläggning av den svenska forskningen om funktionshinder och redovisar tio förslag till förnyelse av forskningen om funktionshinder och hur samtalet om forskningen kan breddas och utvecklas.

 

Kapitel i böcker

– Diskriminering och tillgänglighet: I Handikapp: synsätt – principer – perspektiv: Red Magnus Tideman

– Alla vinner på mångfald i arbetslivet: I Arbetsliv och funktionshinder: Red Malena Sjöberg